Leadership Labs
Lärupplevelser för ett uppgraderat ledarskap

Leadership Labs erbjuder expansiva lärupplevelser

Vi lever i en tid och värld som ställer allt högre krav på vår förmåga att hantera komplexitet och föränderlighet. Detta medför för många en upplevelse av ständig press, reaktivitet och känsla av otillräcklighet. Organisationers välmående och framgång avgörs av den mänskliga förmågan att navigera, mobilisera och utveckla en hållbar förmåga till att skapa värde, och kreativ förnyelse.

Allt fler organisationer möter denna utmaning genom moderna arbetssätt präglat av samarbete och lärande, och ett syftesdrivet engagemang. En viktig framgångsfaktor blir ett aktivt medarbetarskap med en hög grad av involvering. Denna förflyttning kräver att du som ledare uppgraderar ditt ledarskap så att du kan frigöra den mänskliga potentialen, i organisationen och samhället i stort.

Här börjar din inre resa - välkommen!

Leadership Labs erbjuder expansiva lärupplevelser för chefer, ledare och grupper. Med utgångspunkt i modern forskning inom ledarskap och organisation samt tidlösa praktiker inom personlig utveckling får du möta dig själv som människa och ledare. Våra erbjudanden ger dig en fördjupad förståelse om hur vi människor fungerar, med avgörande insikter om det inre i dig själv och andra, och hur det påverkar samspelen i organisatoriska system. Med en ökad medvetenhet får du, och ni tillsammans, tillgång till den kreativa kraften och nya sätt att agera som möter de yttre kraven - en ny frihet att leva och förmåga att leda.

Leadership Labs och “Inner Development Goals”

Inner Journeys Leadership Labs stödjer aktivt initiativet “Inner Development Goals” (IDG). Detta är ett ramverk som syftar till att påskynda den mänskliga utveckling som krävs för en världsordning i linje med FN:s globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG). Våra erbjudanden för vuxenutveckling ligger helt i linje med IDG:s ramverk.

IDG_Logo

Program och retreats för ledningsgrupper
Utrymme att växa och vitalisera er tillsammans som ledningsgrupp

Många ledningsgrupper vi möter brottas med att få ett grepp om helheten i verksamheten, och att tillsammans kunna navigera i ett snabbt föränderligt och komplext landskap. Förmågan att tillsammans möta dagens och morgondagens utmaningar, och kunna leda verksamheten med en gemensamt röst, är avgörande för framgång. Detta ställer krav på medlemmarnas självkännedom och ansvarstagande, likväl som gruppens förutsättningar och förmåga att agera som ett sammansvetsat team.

Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram

Leadership Labs erbjuder även skräddarsydda interna program för utveckling av ledare och organisationens gemensamma ledarskap. Vår erfarenhet är att den bästa ledar- och ledarskapsutvecklingen är möjlig när ledare samlas kring verksamhetens viktiga frågor och låter dessa bli den yttre arenan för den inre individuella och kollektiva utvecklingen.

Kontakta oss